Montagehandleiding

Inleg-montagesysteem
voor een pannendak

Disclaimer

Tijdens de installatie van elk systeem van Aelex moeten de instructies en veiligheidsvoorschriften, weergegeven in deze montagehandleiding, nauwkeurig worden gevolgd. Zoals ook weergegeven in de toepasselijke algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Aelex, leidt niet-naleving van de in dit document genoemde voorschriften ertoe dat de afnemer geen beroep meer toekomt op eventuele garanties en is Aelex niet langer aansprakelijk voor enige vorm van schade uit welke hoofde dan ook.